SAP Üretim Planlama (SAP PP)

Üretim kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, üretim ve planlama süreçlerinin sağlıklı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi, SAP R/3 çözüm paketinde lojistik süreçlerinden biri olan PP modülü ile gerçekleştirilmektedir.

 

Üretim planlama modülü, Kesikli Üretim, Proses Tipi Üretim ve Seri Üretimi destekleyecek yapıdadır.

Bir ürünü veya bileşen grubunu oluşturan bileşenlerin detaylı resmi olarak oluşturulan ürün ağaçları, bir ürünü üretmek için uygulanacak işlemleri, bu işlemlerin sıralamasını, gerçekleştikleri iş yerlerini ve gerekli süreleri barındıran iş planları yardımı ile üretim ve planlama faaliyetleri gerçekleşmektedir.

Bir malzemeye ilişkin birden fazla ( alternatif ) ürün ağacı kullanılabilir. Ürün ağaçlarında saklanan veriler, üretim planlamasının çeşitli alanları için önemli bir temel oluşturur. Bu veriler iş planlamasında işlem planlamasının ve üretim yöneltiminin temelini oluşturur. Üretim sipariş yönetiminde, parça hazıredimi ürün ağaçları aracılığıyla planlanır.

Ayrıca ürün ağaçları;
Müşteri siparişinde giriş yardımı olarak
Rezervasyonlarda ve mal çıkışında giriş yardımı olarak
Ürün maliyet hesaplamasında,
Ürün ilişkili malzeme kullanım masraflarının hesaplanmasında kullanılır.

Şirketlerin en önemli faaliyetlerinden olan Planlama faaliyetlerinin yürütüleceği yapıyı da PP modülü içinde ele almak mümkündür.

Malzeme/mamül ihtiyaç planlaması yapabilmek için sistemde çeşitli adımlar mevcuttur. Bunlardan ilki Satış ve Operasyon Planlamasıdır (Sales and Operations Planning - SOP). Program planlama planlı birincil ihtiyaçların (üretim programlarının) yaratıldığı bir fonksiyondur. Sistemde bu aşamadan sonra ya benzetim amaçlı olarak “Long-Term Planning -Uzun Dönemli Planlama” ya da “ Material Requirements Planning - Malzeme İhtiyaç Planlaması” veya “Master Production Scheduling - Ana Üretim Planlaması” opsiyonları vardır.

Satış ve operasyon planlamasında sistem ürün ihtiyaçlarına yönelik olarak, satışa eş zamanlı, hedef stok düzeyine göre veya hedef stok yeterliliğine göre üretim planlaması yaparak bu planları versiyonlar altında saklayabilir. Aynı zamanda son ürün bazında kapasite kullanım oranını da gösterir.

Üretim planı, SOP nin standart yapısı dışında, Esnek Planlama ( Flexible Planning ) ile de hazırlanabilir. Burada amaç şirket yapısına uygun bilgi yapıları oluşturarak planlamanın gerçekleşmesini sağlamaktır. Örneğin; planlama döneminde yer alan müşteri siparişleri, bütçe rakamları, üretim siparişleri gibi parametreler planlama tablosuna dahil edilerek , mevcut duruma en uygun ve gerekli esneklikte üretim planının yapılması sağlanabilir.

Program planlama SOP’den, Esnek Planlama’dan veya herhangi bir harici sistemden versiyon bazında üretim planını devralabileceği gibi kendi menüsünde de bunları yeniden yaratabilir.

Program planlaması (planlı birincil ihtiyaç yaratma) sonucu oluşan planlı birincil ihtiyaçlar MRP, MPS ve Uzun Dönemli Planlamada kullanılır. Planlı birincil ihtiyaçlar versiyon bazında simülatif amaçlı kullanım için saklanabilmektedir. Üretim programında versiyonları birbirinden farklı malzemeler yer alabilir; bu versiyonlar “etkin/etkin değil” konumunda olabilir. Aynı zamanda birçok versiyon etkin, bir başka deyişle MRP açısından önemli olabilir.

Malzeme ihtiyaç planlaması ile ana üretim planlaması arasında kapsam farkı vardır. Planlama açısından kritiklik ihtiva eden malzemeler ana verilerinden tanıtılarak “ana üretim planlaması” kapsamına alınır ve sistem MPS koşumunda sadece bu malzemeleri planlar. MRP koşumu sonucunda sistemde dışarıdan tedarik edilecek malzemeler için “teslimat planları” ve “ satınalma siparişleri” içeriden tedarik edilecek malzemeler için de “üretim siparişleri” yaratılır. Ayrıca işyeri kapasitesi bazında kapasite kullanım bilgisini de verir.

SAP sisteminde, çeşitli planlama stratejileri desteklenmektedir. Bunlardan bazıları;

Depoya üretim
Sipariş üzerine üretim
Parti büyüklüğüne göre üretim
Son montaj ile ön planlama
Son montaj olmadan ön planlama
Planlama ÜA ile ön planlama
Bileşen grubu düzeyinde ön planlama

Uzun dönemli planlama; yıllık satınalma sözleşmelerine esas olacak ikincil ihtiyaç adetlerini elde etmek ve kapasite kısıtlarını görerek problem yaratmayacak MRP’i çalıştırabilmek için kullanılır.

Uzun dönemli planlama yapabilmek için önceliklikle planlı birincil ihtiyaçlar ile ilişkilendirilmiş senaryo yaratılması gereklidir. LTP bu yaratılan senaryoya göre çalıştırılır.

PP modülünün diğer bir konusu da üretim yönetimi ve kontrolüdür. Planlama sonucu çıkan planlı siparişlerin üretim siparişine dönüştürülmesi ile üretim süreci tetiklenir. Üretim siparişi planlı siparişten bağımsız da açılabilir. Üretime geçmeden önce üretim yerine özgü belirli kriterlere göre, malzemeler için kullanılabilirlik kontrolü yapılarak, üretim sipariş terminleri kontrol altına alınır.

İşletmelerde üretim kontrolünün amacı, üretim planlaması ile gerçekleşen üretim sonuçlarını karşılaştırarak bir değerlendirme yapılmasını sağlamaktır. Üretim planları ve gerçekleşen üretim sonuçları arasında bir sapma olması durumunda gerekli düzeltme işlemi yapılır.

Kapasite değerlendirme ve dengeleme de üretim yönetimi içinde ele alınacak diğer bir konudur. Belirli kriterlere göre, belirli vardiya programlarına göre üretim ve/veya planlı siparişlerin işyerlerinde oluşturdukları kapasite yükleri incelenebilmekte gerekli durumlarda belirli dengelemelerle kapasite yükleri dağıtılabilmektedir.